Search
 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Blijleven Design, Professional in Designing and Creating of Fashion, Lingerie & Costumes, gevestigd te 3833 XB Leusden, Hoefijzer 18b.

Overeenkomst

Artikel 1.

Een overeenkomst komt tot stand zodra de afnemer een aanbod van BD heeft aanvaard. Een aanbod vermeldt een prijs inclusief BTW en andere kosten en wordt bij voorkeur schriftelijk met een dagtekening gedaan. Een aanvaarding dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden binnen dertig dagen nadat het aanbod is gedaan. Een aanbod is dertig dagen geldig.

Mondelinge overeenkomsten worden door BD schriftelijk bevestigd.

Betaling

Artikel 2.

Zodra een overeenkomst tot stand komt zal de afnemer direct de helft van de overeengekomen prijs aan BD voldoen. Het restant wordt voldaan bij afname van de goederen door de afnemer.

BD is bevoegd haar werkzaamheden eerst te beginnen nadat de aanbetaling van de eerste helft van de prijs door BD is ontvangen en/of de afnemer alle benodigde gegevens aan BD heeft verstrekt.

Levering van de goederen door BD aan de afnemer kunnen worden opgeschort indien de afnemer het restant van de prijs niet aan BD heeft voldaan.

Zijn de goederen door BD wel aan de afnemer geleverd en is de afnemer in gebreke met het voldoen van de prijs, dan zal BD afnemer schriftelijk in gebreke stellen en is de afnemer naast het nog te betalen restantbedrag vanaf dertig dagen na levering een vergoeding van tien procent verschuldigd over het nog te betalen bedrag, vermeerderd met een rente berekend over het totaal verschuldigde bedrag vanaf de levering tot aan de dag van algehele voldoening. Het rente percentage bedraagt 1% per maand.

Indien de vordering van BD niet binnen zestig dagen geheel is voldaan, zullen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten, waaronder begrepen 15% incassokosten berekend over de hoofdsom en genoemde tien procent verhoging en de verschuldigde rente, op de afnemer worden verhaald met een minimum van 450,–.

Opschorting, ontbinding

Artikel 3.

BD is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien BD na het tot standkomen van de overeenkomst gegronde redenen heeft aan te nemen dat afnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet voldoende zal nakomen.

Onderzoek en garantie

Artikel 4.

De afnemer dient een afgenomen goed ten tijde van de levering goed te onderzoeken. Eventuele gebreken dienen direct door de afnemer aan BD te worden gemeld.

BD  garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

Na de levering geeft BD een garantie van drie maanden. Het betalingsbewijs is tevens het garantiebewijs.

Aansprakelijkheid

Artikel 5.

De aansprakelijkheid van BD is beperkt tot herstel of vervanging van een goed, dan wel tot terugbetaling van de prijs. Elke andere aansprakelijkheid van BD wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Termijnen

Artikel 6.

Indien voor de levering van een goed een bepaalde termijn is overeengekomen, dan is dat niet een fatale termijn. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer BD schriftelijk in gebreke te stellen en BD een redelijke termijn te geven voor de uitvoering van de overeenkomst.

Toepasselijk recht

Artikel 7.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.